Obchodní podmínky

Kategorie
 
 
 
 
 

Všeobecní obchodní podmínky internetového obchodu www.obchod-fengshui.cz

Všeobecní obchodní podmínky

Úvodná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, kterého provozovatelem je Marcela Bubeníková, se sídlem Martinčekova 10, 821 09, Bratislava, IČO: 45727163, registrovaná na Obvodním úřadě v Bratislavě, číslo živnostěnského registru: 110-198745 a Nena s.r.o., se sídlem Revolučná 666, 900 86 Budmerice, IČO: 46880062, DIČ: 2023717828, Obchodní registr Okresního soudu BA I, oddíl Sro, vložka č. 85016/B (déle jen prodávající) uzavřeno prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.fengshui-obchod.sk (déle jen "systém"). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníky (kupující).

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu zboží v internetovém obchodě prodávajúcího se řídí právními předpisy platnými v Slovenské republice, zejména Občanským zákonníkem, zákonem č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomovém prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Z.z.) a zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Objednávka a uzavření koupní smlouvy

 1. Všechny objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny prodávajícího jsou považované za závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se obeznámil s těmito obchodníma podmínkama a reklamačním pořádkem a že s nimi souhlasí.

 2. Objednávka je návrhem koupní smlouvy. Koupná smlouva skutočně vzniká v momentu převzetí objednaného zboží kupujícím.

 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech registračních formulářem předpísaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky. Jako fyzická osoba - nepodnikatel prosím uveďte vaše jméno, příjmení, adresu kam má být doručené zboží, telefonní číslo a e-mail. Pokud nakupujete jako právnická osoba (na firmu nebo živnost) v objednávce taky uveďte vaše obchodní jméno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturační adresu pokud je odlišná od adresy doručení.

 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

 5. Vlastnícke právo k zboží prochází na kupujícího převzetím zboží s odkladací podmínkou úplného zaplacení koupní ceny spolu s nákladmi prodávajícího spojených s prodejem, které snáší kupující.

 6. Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se shromážďováním a archivovaním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (viď. Ochrana osobních údajů zákazníků).

 7. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejim závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky jenom v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání nebo když se prodávající a kupující na tomto telefonicky nebo písomně dohodnou.

Ochrana osobních údajů zákazníků

 1. Podmínkou vybavení Vaší objednávky je evidování Vašich osobních údajů.

 2. Poskytnutí osobních údajů je nepovinné, dobrovolní, ale v případě jejich neposkytnutí nebude možné uspokojit Vaše požadavky a umožnit Vám nákup v našem internetovém obchodě.

 3. Prodávající rešpektujíc soukromí osob se zavazuje zhromážďovat jenom ty osobní identifikační údaje (informace, které umožňují anebo ulehčují identifikaci kterékoliv osoby, kupříkladu jméno, bydlisko, e-mail apod.), které nám samy a dobrovolně poskytnete, a které nevyhnutně potřebujeme za účelem poskytování čo nejlepších služeb.

 4. Osobní údaje, které jsou součástí objednávky a byli nám oznámeny v průběhu registrace zákazníka, jsou naší spoločností považované za důvěrné a jsou chráněny proti zneužití.

 5. Zasláním závazné objednávky udeluje kupující naší společnosti časovo neomezený souhlas se spracováním osobních údajů. Naše společnost zaznamenává a spracovává Vami poskytnuté osobní údaje za účelem obchodu a služeb.

 6. Prodávajíci se zavazuje, že Vami poskytnuté osobní údaje použijeme výlučně k tomu, abychom se s Vámi spojili s cílem komplexně splnit Vaše požadavky a potřeby a neustále zlepšovat služby naší společnosti.

 7. Prodávající se zavazuje, že informace o osobních údajech, získané prostřednictvým naší webové stránky a internetového obchodu, neposkytneme třetím osobám, nepředáme a ani nepronajmeme, pokud takáto skutečnost nebude předmětem vzájemné dohody před uskutečnením obchodu.

 8. Prodávájící může použít spořadicky osobní údaje nebo jejich část v souhrnné formě výlučně pro potřeby štatistických analyz, rozborů anebo správ, za podmínky, že z takto získaných dát nebude možné získat žádné identifikační osobní údaje konkrétní osoby.

 9. Prodávající je nucen zveřejnit nevyhnutnou část Vašich osobních údajů přepravním společnostem, které zabezpečují přepravu našich produktů až k Vám na základě Vaší závazné objednávky. Tyto společnosti zodpovedají za ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platním právním pořádkem SR.

 10. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a nepovinné. Prodávající bude Vaše osobní údaje přijímat, používat, ukladat a vyřazovat v souladu s příslušními vnitřními normativními právnimi aktmy společnosti, zejména v souladu se zákonem č.428/2002 Zb. o ochrane osobních údajů.

 11. Podle ustanovení § 20, ods. 3 zákona o ochraně osobních údajů jste oprávněni (a) kdykoliv písomně namítat proti dalšímu spracování, resp. využívání Vašich osobních údajů, a to i v případě poštového, faxového, elektronického anebo telefonického styku.

 12. Prodávájící Vás bude kontaktovat jen v případě, když nám poskytnete Vaše telefónní číslo anebo e-mailovou adresu. Pokud se budeme s Vámi kontaktovat a Vy nebudete mít zájem dostávat od nás více informácí o našich výrobcích, dejte nám vědět některou z výše uvědených možností.

 13. Když nám poskytnete Vaše osobní údaje, kdykoliv budete mít možnost změnit tyto údaje, resp. je odstránit a to za podmínky, že nám to oznámíte telefonicky, sms nebo posláním e-mailu.

 14. Prodávající uchovává Vaše osobní údaje bezpečně a tyto jsou chráneně před neoprávněnými zásahmi, zejména zneužitím anebo zveřejnením spůsobem, který je taxatívně stanověný v příslušním vnitřním normativním právním aktu naší společnosti.

 15. Pokud máte zájem aktualizovat Vaše osobní údaje anebo se chcete informovat komplexneji o ochraně osobních údajů v naší společnosti, napište nám anebo nás kontaktujte některou z výše uveděných možností.

 16. Prodávající si vyhrazuje právo v případě potřeby aktualizovat údaje, uveděné na těchto stránkach a týkající se ochrany údajů.

Záverečná ustanovění

Tyto obchodní podmínky platí v znění, které je uvedeno na internetových stránkach prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Prodávající má právo tyto obchodní podmínky aktualizovat. Odeslaním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje všechny ustanovění obchodních podmínek v platném znění v den odeslání objednávky, tak i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (vrátaně poštovního a balního) uvedenou na stránkach internetové prodejny prodávajícího, pokud by nebylo v konkrétních případech přeukázatelně dohodnuto jinak. Odoslanou objednávkou (návrhem koupní smlouvy) je kupujúci neodvolatelně vázaný.

Provozovatel si vyhřazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písomního oznámení změny VOP je splněná umístěním na internetové stránce obchodu.

Tyto VOP jsou platné od 1.11.2018 a plně nahrazují předcházející VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP i bez předcházejícího upozornění.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze